EOL Webboard
 [ Login ] 
หมีพูห์
Post    : 75
Joined : 2014-05-15
◊ สรุป 4 แบบ ของการใช้ If-Clause Post Date : 2014-06-24 10:43:24

การใช้ If - Clause (4 แบบ)

แต่ละตำราก็จะเรียกไม่ค่อยเหมือนกัน เอาง่ายๆ ละกันว่ามี 4 แบบ ไปจำว่า First condition, Second condition หรือ Third condition ก็ไม่ได้ช่วยให้เราเรียนรู้อะไร


แบบที่ 1: If + Present Simple, Present Simple

วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริง เช่น

 - If you heat water, it boils.

(ถ้าคุณต้มน้ำ น้ำก็เดือด)   

- If you get here before seven, we can catch the early train.

(ถ้าคุณมาถึงที่นี่ก่อน 7 โมง เราก็สามารถขึ้นรถไฟไปได้เร็ว)   

- I can’t drink alcohol if I have to drive.

(ฉันไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ถ้าฉันต้องขับรถ)


แบบที่ 2: If + Present Simple, Will + V1 

 วิธีใช้ ใช้กับเหคุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน เช่น

 - If I have enough money, I will go to Japan.

(ถ้าฉันมีเงิน ฉันจะไปญี่ปุ่น)   

- If he is late, we will have to start the meeting without him.

(ถ้าเขามาสาย เราจะต้องเริ่มการประชุมโดยไม่มีเขา)   

- I won’t go outside if the weather is cold.

(ฉันจะไม่ออกไปข้างนอกถ้าอากาศมันเย็น)   

- If I have time, I will help you.

(ถ้าฉันมีเวลา ฉันจะช่วยคุณ)   

- If you eat too much, you will get fat.

(ถ้าคุณกินมากเกินไป คุณก็จะอ้วน)


แบบที่ 3: If + Past Simple, would + V1 (would แปลว่า น่าจะ) (Past Simple หรือ V2)

วิธีใช้ ใช้กับเหคุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน หรือ อนาคต เช่น

 - If I knew her name, I would tell you.

(ถ้าฉันรู้ชื่อเธอ ฉันก็น่าจะบอกคุณ) [จริงๆ แล้วไม่รู้จักชื่อเธอ]   

- She would be safer if she had a car.

(เธอน่าจะปลอดภัยกว่านี้ ถ้าเธอมีรถ) [จริงๆ แล้วเธอไม่มีรถ]   

- It would be nice if you helped me do the housework.

(มันน่าจะดีถ้าคุณได้ช่วยฉันทำงานบ้านบ้าง) [จริงๆ แล้วเธอไม่ช่วยเลย]   

- If I were you, I would call her.

(ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันน่าจะโทรหาเธอ) [จริงๆ แล้ว ฉันไม่ได้เป็นคุณ]   

- If I were you, I would not say that.

(ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็ไม่น่าจะพูดเช่นนั้น) [จริงๆ แล้ว ฉันไม่ได้เป็นคุณ]


แบบที่ 4: If + Past perfect, would have + V3 (Past perfect หรือ Had + V3)

วิธีใช้ ใช้กับเหคุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในอดีต เช่น

 - If you had worked harder, you would have passed your exam.  

(ถ้าคุณขยันให้มากกว่านี้ คุณก็น่าจะสอบผ่าน) [จริงๆ แล้วสอบตกไปแล้ว]

- If you had asked me, I would have told you.

(ถ้าคุณถามฉัน ฉันก็น่าจะบอกคุณไปแล้ว) [จริงๆ แล้วคุณไม่ได้ถาม]   

- I would have been in big trouble if you had not helped me.

(ฉันน่าจะมีปัญหาไปแล้ว ถ้าคุณไม่ได้ช่วยฉันไว้) [จริงๆ แล้วคุณช่วยฉันไว้]   

- If I had met you before, we would have been together.

(ถ้าฉันพบคุณก่อนหน้านี้ เราก็น่าจะได้อยู่ด้วยกันไปแล้ว) [จริงๆ แล้วฉันพบคุณช้าไป]Credit by: eazyclass.com