บรรยากาศการแข่งขัน TEOC3 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
Home  » Event Gallery  »  บรรยากาศการแข่งขัน TEOC3 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
Headline : โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
Date : 20   กรกฏาคม   2560
View : 3843
By Mr.D
  
อันดับ 1 และ 2 ของระดับชั้น ม.ต้น

Princess Twilight II
1. ด.ญ. ชนธัญ พวงมาลัย 
2. ด.ญ. ต้นข้าว เจริญสุข
We are the first 
1. ด.ญ. วรภา คงเพ็ชรศักดิ์ 
2.ด.ญ. นภาพร พลศรี


อันดับ 1 และ 2 ของระดับชั้น ม.ปลาย
eiei
1. นายภาสวร เพ็งเอี่ยม
2.นายอธิวัฒน์ ศรีวัฒนา
Courage
1. น.ส.พิชญ์ฐินันท์ ศิริศรี 
2. น.ส. วิไลวรรณ ศิริเมฆารักษ์