EOL Corporate System for HR’s Works
Home  »   »  EOL Corporate System for HR’s Works
Headline : สำหรับองค์กรที่ต้องการเครื่องมือทดสอบ วัดระดับและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ
Date : 26   เมษายน   2556
View : 4083
By EOL
  

อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสิทธิการใช้งาน

EOL Corporate System for HR’s Works

สำหรับองค์กรที่ต้องการเครื่องมือทดสอบ วัดระดับและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ

                                    เปิด 2 รุ่น คือ       รุ่น  37  วันพุธที่  21  มิถุนายน     2560   เวลา  9.00 – 16.30 น.

                                                                รุ่น  38  วันพุธที่  19  กรกฏาคม   2560   เวลา  9.00 – 16.30 น.

                          ห้องรัชดา 6 (ชั้นใต้ดิน) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถ.รัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ

 


หลักการและเหตุผล

            อย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวด   ต่อความก้าวหน้าทางด้านการศึกษา และความสำเร็จในหน้าที่การงานของทุกคน  โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล  4.0  ที่ผู้คนทั่วโลกเชื่อมโยงต่อกันผ่านทางสื่อไร้พรมแดนอย่างอินเตอร์เน็ท  (Internet) ด้วยภาษาสากลซึ่งก็คือ  ภาษาอังกฤษ นั่นเอง

            ยิ่งนับวันฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ HR ก็จะยิ่งมีบทบาทและความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรในทุกระดับ เพราะเป็นหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบ “คน” โดยตรง  ภารกิจของฝ่าย  HR  มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างทีมงานให้กับองค์กร เริ่มตั้งแต่การคัดสรรและคัดเลือก  (Recruitment & Selection) และการพัฒนาบุคลากร (Training & Development) ให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันช่วงชิงความเป็นผู้นำของธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ

            หากบุคลากรขององค์กรมีความสามารถทางด้านภาษา  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษก็จะยังประโยชน์และความได้เปรียบต่อคู่แข่งอย่างมหาศาล  คงไม่จำเป็นต้องอธิบายเพราะทุกฝ่ายทราบอย่างชัดเจนดีอยู่แล้ว  ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่จะทำอย่างไรให้ได้ทีมงานที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษมาร่วมงานกับองค์กร และทำอย่างไรให้ทีมงานที่มีอยู่แล้วได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้ก้าวหน้าขึ้นตลอดเวลา   ควบคู่กันไปกับการปฏิบัติภารกิจประจำวันของตนเอง

            บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด จึงใช้เวลากว่า 10 ปี  ด้วยเงินทุนกว่า 30 ล้านบาท  ในการทุ่มเทเพื่อพัฒนาระบบ ภาษาอังกฤษออนไลน์ในชื่อ  EOL System ” เพื่อช่วยในการพัฒนาภาษาอังกฤษของคนไทยให้มีศักยภาพมากเพียงพอต่อ การแข่งขันในเวทีโลก  ที่นับวันจะยิ่งดุเดือดมากขึ้นทุกขณะ


วัตถุประสงค์โครงการ

            1. เพื่อสามารถนำระบบ EOL System มาใช้เป็นเครื่องมือในการคัดสรรบุคลากร ( Recruitment )

            2. เพื่อนำระบบ EOL System มาใช้ในการอบรมภาษาอังกฤษ ( English In-House Training ) ออนไลน์ให้กับบุคลากร ภายใน   หน่วยงาน เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากร (ด้วยต้นทุนต่ำเพียงวันละ 2 บาทต่อคน )

แนะนำ “ EOL นวัตกรรมใหม่  เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคน

            EOL System  คือ ระบบการทดสอบเพื่อวัดความรู้    ความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบแบบวินิจฉัย (Diagnosis Test) ที่แสดงผลทันทีหลังจากจบการทดสอบ  พร้อมทั้งวิเคราะห์หาจุดอ่อนทางภาษาที่แสดงผลให้ผู้ทดสอบ ทราบทันทีด้วยเช่นกัน

            EOL System  คือ  ระบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านการทำโจทย์ ข้อสอบภาษาอังกฤษกว่า 50,000 ข้อ ที่แยกระดับความยากง่ายออกเป็น  5  ระดับ  ใน 6 ทักษะการฝึกฝน  ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์และคำศัพท์ นอกจากนั้นเรายังมีคลังข้อสอบมาตรฐาน  EOL Standard Test (EST) เพื่อใช้วัดมาตรฐานภาษาอังกฤษในเชิงเปรียบเทียบกับ มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เช่น วัดเปรียบเทียบกับ CU TEP (จุฬาฯ) TU GET (ธรรมศาสตร์) RU TEST (รามคำแหง)

TOEIC  TOEFL  IELTS และ  CEFR ( มาตรฐานยุโรป )


            EOL System  คือ  ระบบการฝึกฝนคนเพื่อให้สามารถสร้างระบบความคิดวิเคราะห์  รู้จักแยกแยะสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผล  รองรับความเชื่อหรือความคิดนั้นๆ  ส่งผลให้ผู้ใช้พัฒนาคุณภาพการทำงานที่ดีขึ้น  คิดเป็น  แก้ปัญหาได้

            EOL Coperate  System  คือ  ระบบการพัฒนาภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบหนึ่งเดียวที่สามารถตอบโจทย์เรื่องการเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคน  ทุกองค์กร  ด้วยฟังก์ชั่นการจัดการกลุ่ม  (Management Tools)  ที่สามารถทำให้ HR ดูแลสมาชิกให้ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างทรงประสิทธิภาพโดยง่ายดาย

                                        Download >>เอกสารใบสมัครได้ที่นี่