Sign Up / ทดลองใช้ฟรี

Forgot Password?
    EngTest.net ได้รับโล่รางวัลและหนังสือรับรองความน่าเชื่อถือเครื่องหมาย DBD Verified ประจำปี 2555
Home  »   »  EngTest.net ได้รับโล่รางวัลและหนังสือรับรองความน่าเชื่อถือเครื่องหมาย DBD Verified ประจำปี 2555
Headline : สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอริกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสตร์ เป็นประธาน ในงานมอบโล่รางวัลและหนังสือรับรองดังกล่าว
Date : 24   กันยายน   2555
View : 91306
By EOL
  

สืบเนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ โดยได้ทำการประเมินธุรกิจ 3 ขั้นตอน คือ การประเมินตนเอง ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และประเมินโดยคณะกรรมการ ซึ่งเว็บไซต์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Verified) สามารถนำเครื่งหมาย DBD Verified ไปติดที่หน้าเว็บไซต์ เป็นการบ่งบอกว่าเว็บไซต์นั้น ๆ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


และเว็บไซต์ EngTest.net ก็ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2555


ทางสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเชิญเว็บไซต์ที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified เข้ารับโล่และหนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ โดย บจ.อิงลิชออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ EngTest.net ได้รับเชิญให้เข้ารับมอบโล่รางวัลและหนังสือรับรองความน่าเชื่อถือเครื่องหมาย DBD Verified ประจำปี 2555 ใน วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นนทบุรี โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เป็นประธานในพิธีนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นเกียรติถายรูปร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเว็บไซต์ของบริษัทต่างๆ ที่ได้รับโล่และหนังสือรับรองทังหมด 62 เว็บไซต์ นับว่าเป็นเกียรติกับทีมงาน EngTest.net เป็นอย่างสูงข้อมูลจากในปีที่ผ่านมา มีเว็บไซต์ที่ผ่านการรับรอง DBD Verified เป็นจำนวน 156 เว็บไซต์ และในปีนี้ รวมเป็น 208 เว็บไซต์จากกว่าล้านเว็บไซต์ของไทย และ EngTest.net ก็ผ่านฉลุยในปีนี้จนเป็น 1 ใน 208 เว็บไซต์ที่ได้รับการรับรอง DBD Verified จากทางกรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เรียกสั้นๆว่า "Trustmark" นั้น เป็นเครื่องหมายรับรองซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้บริโภคจะมั่นใจได้ว่าซื้อสินค้า/บริการ จากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้, เว็บไซต์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฯ จะต้องปฏิบัติหลักเกณฑ์ที่กรมฯ ระบุไว้ และ หากมีข้อพิพาท หรือประสบปัญหา ท่านสามารถติดต่อหรือร้องเรียนมายังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นๆ (ข้อมูล: http://www.trustmarkthai.com )