ผลการแข่งขัน TEOC รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา และ รายชื่อทีมผู้แข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
Home  »   »  ผลการแข่งขัน TEOC รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา และ รายชื่อทีมผู้แข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
Headline : รายชื่อทีมผู้เข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
Date : 10   มกราคม   2560
View : 112
By Mr.D
  

ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา

และ

รายชื่อผู้แข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย

 

รายชื่อผู้ชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นตัวแทนของภาคการศึกษานั้นๆ เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีรายชื่อตามตารางด้านล่างนี้ แยกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ระดับชั้นประถมศึกษา

ภาคการศึกษากรุงเทพมหานคร

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

The Awesome!

ด.ช.ธนสาร วิสุทธิปราชญ์

ด.ช.เจษฎาภรณ์ แซ่ย่อง

โรงเรียนบ้านบางกะปิ

MOKEANDRAPHAEL

ด.ช.อริยะ ประทุมแฝง

ด.ช.ราฟาเอล ไววู

โรงเรียนวัดภาษี

Watphasee 1

ด.ช.อมรเทพ พุฒสิริ

ด.ช.เลียม แดนเซล ลิมโบ

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

Double Best

ด.ช.ปิยะเดช บัวขำ

ด.ช.โสภณ ธนศรีสถิตย์

ภาคการศึกษาที่ 1

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ปทุมธานี

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

Team Sodapop

Sophia O’Sullivan

Chernkwan Buphachot

ปทุมธานี

โรงเรียนวิภารัตน์

S and M

ด.ช.นรภัทร ทุปิยะ

ด.ญ.พิมพกานต์ อมรโภคกุล

ภาคการศึกษาที่ 2

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ชัยนาท

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

M&P

ด.ญ.พิมพ์มาดา แสงแก้ว

ด.ญ.ปิยะภัทร์ รัตนเลขา

ชัยนาท

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

Smart Guy

ด.ช.ธนกฤต นิลสุวรรณวงษ์

ด.ช.วรกานต์ ถ้วยทอง

ภาคการศึกษาที่ 3

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 4

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 5

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 6

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 7

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 8

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ปัตตานี

โรงเรียนอนุบาลสาธิต

PSU8

ด.ญ.ประกายกานต์ สระอิส

ด.ช.ชินพัฒน์ จิรวิกรานต์

ปัตตานี

โรงเรียนอนุบาลสาธิต

PSU19

ด.ช.อดี๋ป หีมสุหรี

ด.ช.นิอิคลาส ต่วนนุ

ภาคการศึกษาที่ 9

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

-

ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน

-

-

-

-

ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน

-

-

-

ภาคการศึกษาที่ 10

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 11

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 12

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 13

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 14

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 15

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

PRC#24

ด.ช.ฐนกร เอื้อนยิ่งศักดิ์

ด.ช.สิรวิชญ์ ตั้งตรงทรัพย์

เชียงใหม่

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

Blue Whale

กนกกร ไข่ลือนาม

อิซาเบล โนรา แวลลีย์

ภาคการศึกษาที่ 16

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

แพร่

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

Team Amazing Methang

ด.ช.ณฐนนท์   จัตุรภัทร์

ด.ญ.พิมพิศา   สวนนันท์

แพร่

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

Team WIN WIN Methang

ด.ญ.กฤษฎาพร  ดวงใน

ด.ญ.พิมพ์อร  บุญทอง

ภาคการศึกษาที่ 17

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

สุโขทัย

โรงเรียนอนุบาลศรีนคร ( ไทยธัญญานุกูล )

ANS4

ด.ญ.ดาวมณี แซ่ฟ่าน

ด.ญ.เบญจวรรณ เทวะ

สุโขทัย

โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)

Krajang2

ด.ญ.พิญาภา มีอาหาร

ด.ญ.นวินดา ลิ่มภูษิตเจริญ

ภาคการศึกษาที่ 18

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์

Pracha 1

ด.ช.ภูมิภัทร กลิ่นชื่น

ด.ญ.ชลดา โครตตาแสง

กำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์

Pracha Boom

ด.ช.พีรวิชญ์ สาละวัน

ด.ช.อภิเดช เทศวิกุล

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาคการศึกษากรุงเทพมหานคร

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ARMANDO

ด.ช.พรอดิศร์ จั่นบำรุง

ด.ช.ปวริศ อัศวกิจธนานนท์

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

MAKUT 2

ด.ช.ณัฐกฤษณ์ เบ้าสาลี

ด.ช.วรากร ตามรสุวรรณ

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

MAKUT 1

นายวริทธิ์นันท์ ทิพย์โภชนา

ด.ช.อาทิตย์ชยางกูร กันภัย

ภาคการศึกษาที่ 1

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ปทุมธานี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

PJ

ด.ช.ภานุวิชญ์ เชื่อมไธสง

ด.ช.จูเลี่ยน คริสโตเฟอร์ ดาร์

ปทุมธานี

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ม.ต้น ทีมที่ 1

ด.ญ.ณชนก  เทพนม

ด.ญ.พรหมพร  พรมจิ๋ว

ภาคการศึกษาที่ 2

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

อ่างทอง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Waritsara Suansap

ด.ญ.วริศรา สวนทรัพย์

ด.ญ.ปนัดดา มีสกุล

อ่างทอง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Patcharin Klunfug

ด.ญ.พัชรินทร์ กลั่นฟัก

ด.ญ.อัสมา รัศมีนา

ภาคการศึกษาที่ 3

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 4

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 5

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 6

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 7

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 8

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ยะลา

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง

Team we are one

ด.ช.ประมินทร์ กระจ่างลิขิต

ด.ญ.อคิราภ์ เหมทานนท์

ยะลา

โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

O-MAY-GA

ด.ญ.สุพรรษา  นาโวงค์

ด.ช.ปฏิญญา  จงสุภางค์พันธุ์

ภาคการศึกษาที่ 9

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

TK Team 23

น.ส.ณัฏฐธิดา  ธรรมนาวรรณ

น.ส.ปทิตตา  เจริญวงษ์

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

barbiesocute

ด.ญ.อัณณ์ สกุลสันติพร

ด.ญ.รัญชน์หทัย ศักดิ์แพทย์

ภาคการศึกษาที่ 10

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 11

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 12

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 13

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 14

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 15

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

BG11

ด.ญ.ภาวรินทร์ นิวัฒนนันท์

ด.ญ.ภัทรนันท์ วรวงษ์วิวัฒน์

เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

xXxENGPROxXx

ด.ช.รวิภาส ทิพย์รัตน์

ด.ญ.ชโยทัย ชัยมงคล

ภาคการศึกษาที่ 16

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

CABI

นายคริสเตียน ไบเยอร์

น.ส.อัจฉราพรร อินถาโท

พะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

DeSUP Team 11

ด.ญ.ชญาดา จักร์เงิน

ด.ญ.ณัฎฐมน ใจคำ

ภาคการศึกษาที่ 17

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

พิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Satit Naresuan 316

ด.ช.พีรณัฐ แก้ววิเชียร

ด.ช.พชร ล้ำเลิศธน

พิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Satit Naresuan 308

ด.ญ.ฉัฎรดา พรหมพยัคฆ์

ด.ช.ศรัณวิชญ์ จันทรมิล

ภาคการศึกษาที่ 18

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กำแพงเพชร

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

Once

ด.ญ.พรสิบประการ เกตุแป้น

ด.ญ.ดวงกมล ใสส่อง

กำแพงเพชร

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

TEAM BLACKMAGIC

ด.ญ.สุกรานต์ดา เย็นฉ่ำ

น.ส.จารุวรรณ มองล่า

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษากรุงเทพมหานคร

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ปิยะชาติ

นายปิยะชาติ ธนาวุฒิวร

น.ส.วิมลสิริ คเชนทร

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

MAKUT 1

น.ส.บุษกร โคสกฤษณ์

น.ส.ศิรดา ปาลวัฒน์

ภาคการศึกษาที่ 1

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ปทุมธานี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

Conqueror

นายศิวภัฏ ชั่งดวงจิตต์

นายชำนิพล เตชะวรพงศ์

นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

Emsix

น.ส.อารียา ตั้งศิริชัย

น.ส.ณัฐพร ชัยชาญ

ภาคการศึกษาที่ 2

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

อ่างทอง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Nutnaree Sompak

น.ส.ณัฐนรี สมภาค

น.ส.อรอมล ทองมา

อ่างทอง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Natrada Seanghinghoy

น.ส.ณัฐรดา แสงหิ่งห้อย

น.ส.ณิชากร ต่อตรงนิสาร

ภาคการศึกษาที่ 3

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 4

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 5

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 6

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 7

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 8

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ยะลา

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง

Team MT Team

นายกัมปนาท จันทวงศ์

นายเขมณัฐ แพทย์สกุล

ยะลา

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง

Team Hamster

นายอัฟฟาน เปาะซา

น.ส.ยุวกุล มะสง

ภาคการศึกษาที่ 9

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

Teamztanding

นายธัญธร เอี่ยมศิริถาวร

นายสิทธิเดช มั่นทอง

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

tizk

น.ส.ปุณณธิดา  บุญรอดรักษ์

น.ส.ภักดิ์จิรา  จันทนาตาล

ภาคการศึกษาที่ 10

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 11

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 12

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 13

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 14

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 15

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

Boripat A

นายธัญพิสิษฐ์   แก้วปราณี

นายชยณัฐ    วิศวกลกาล

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

Boripat C

น.ส.กัญญาณัฐ   ตระกูลรัมย์

นายอัศวิน    นาวารี

ภาคการศึกษาที่ 16

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

SWK2

น.ส.นภสร ช่วยชูวงศ์

นายชานน อุปรา

เชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

SWKA

นายธนบูรณ์ บุญเจริญ

นายรัชภูมิ สุขเกษมหทัย

ภาคการศึกษาที่ 17

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

พิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Satit Naresuan 403

นายหรรษกร นาถบุญโญกฤต

น.ส.อภิชญา ปึงวงศานุรักษ์

พิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Satit Naresuan 422

นายภูมิพัฒน์ เปลี่ยนขำ

น.ส.ณัฐชยา เลื่อนลอย

ภาคการศึกษาที่ 18

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กำแพงเพชร

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

Dream High

นายภูมินทร์ สายคำตา

นายเจษฎากร นาคมา

กำแพงเพชร

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

TEAM ANGEL

น.ส.วรรณา แก้วปาน

น.ส.กนกวรรณ ยศประสงค์