Sign Up / ทดลองใช้ฟรี

Forgot Password?
    The Most Important Sentences for Daily Use (Part 24)
Home  » Everyday English  »  The Most Important Sentences for Daily Use (Part 24)
Headline : ประโยคที่สำคัญที่สุดสำหรับการใช้ในประจำวัน (ตอนที่ 24)
Date : 6   กุมภาพันธ์   2560
View : 529
By หมีพูห์
  

The Most Important Sentences for Daily Use (Part 24)

ประโยคที่สำคัญที่สุดสำหรับการใช้ในประจำวัน (ตอนที่ 24)

คอลัมน์ Everyday English ในวันนี้ จะพามาเรียนรู้รูปประโยคภาษาอังกฤษต่างๆที่มีความหมายคล้ายกัน สามารถใช้แทนกันได้ เพื่อเกิดความหลากหลายในการพูดภาษาอังกฤษ อีกทั้งมีการสร้างประโยคที่เป็นปฏิเสธแต่มีรูปประโยคคล้ายกับประโยคบอกเล่า ลองมาดูกันว่ามันมีหน้าตา การแต่งประโยคอย่างไรกันบ้างเอ่ย

 

Perhaps I too come.

บางทีฉันก็อาจจะมาด้วย

What is wrong with you?

เกิดอะไรขึ้นกับคุณ

What is wrong in it?

เกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนั้น


No one can do this.

ไม่มีใครสามารถทำสิ่งนี้ได้

No one can say.

ไม่มีใครสามารถพูดได้

What I want to say is?

ฉันต้องการที่จะพูดอะไร


Don’t laugh at me.

อย่าหัวเราะเยาะฉัน

To say a few words.

พูดเพียงไม่กี่คำ


Do you want more?

คุณต้องการเพิ่มอีกไหม

I know what you want.

ฉันรู้ว่าคุณต้องการอะไร

 

 

 

 

Translated in Thai by: หมีพูห์

Video Lesson by: https://www.youtube.com/watch?v=xcW0i-RmMac