EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    ภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค
Home  » Everyday English  »  ภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค
Headline : ก่อนจะประกาศแจ้งข่าวสารอะไร ให้พูด May I have your attention, please! รับรองว่า คนหันมาฟังเราตรึมค่า!
Date : 19   มีนาคม   2563
View : 1217
By Zomonatto
  

 

 

One Day One Sentence ภาษาอังกฤษวันละประโยค...

 

ประกาศ! ประกาศ!

หากเรามีเรื่องที่อยากป่าวประกาศให้ผู้อื่นรับทราบ ประโยคที่เราใช้พูดอย่างเป็นทางการเพื่อเรียกความสนใจจากผู้อื่นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก May I have your attention, please!

ว่าแต่ จะมีสถานการณ์หรือสถานที่ไหนบ้างที่เราสามารถใช้ประโยคนี้ได้.. เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันจากคลิปวีดีโอนี้เลยค่า

 

 

At an airport (ณ สนามบิน แห่งหนึ่ง)

 

Som: May I have your attention, please! This is the final call of Thai Airways International Flight

TG790 to Hong Kong. It's now boarding at gate A21. Passenger Brandon C. Lucas, please come to the

gate A21 immediately. please come to the gate A21 immediately. Thank you.

ส้ม: โปรดทราบ ประกาศครั้งสุดท้ายของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี 790 พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปฮ่องกง

ขณะนี้สามารถขึ้นเครื่องได้ที่ประตู A21 ผู้โดยสาร คุณ Brandon C. Lucas กรุณามาที่ประตู A21 ทันที ขอบคุณค่ะ

Lucas: Oh no! That’s my name. It’s almost time. I have to go. I have to run.

ลูคัส: โอ้วไม่นะ! นั่นชื่อผมนี่ มันใกล้ถึงเวลาแล้ว ผมต้องวิ่งแล้ว!


เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษวันละนิด

 

·         May --> modal verb (กริยาช่วย)

-      ใช้ may ในการอนุญาต ขออนุญาต และไม่อนุญาต

-      May ถือเป็นคำสุภาพ

เช่น May I borrow your mobile phone? ฉันขอยืมมือถือคุณหน่อยได้ไหมคะ

 

·         Attention (noun) ความสนใจ, ความตั้งใจ, การคำนึงถึง

-      สามารถใช้ในรูปแบบ pay attention (to somebody/something)

เช่น Please pay attention to your teacher. โปรดตั้งใจฟังคุณครูของคุณ