•ความปลอดภัยของเวปไซต์ | •นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) | •การแก้ปัญหาในการร้องเรียน

การแก้ปัญหาในการร้องเรียน
www.EngTest.net
การแก้ไขปัญหาในการร้องเรียน
1. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต www.EngTest.net จะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิด ชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูล แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
 www.EngTest.net ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จ จริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม www.EngTest.net ตรวจสอบ จะติดตามผลความคืบหน้า เป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ ร้องเรียนทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
 ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนพร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.EngTest.net ได้ 3 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด และส่งมาได้ที่เลขที่ 193/56 กัสโต้แกรนด์รามคำแหง ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) E-mail address : engtest_eol@hotmail.com
ช่องทางที่ 3 โทรศัพท์ Tel : 02-170-8725
4. ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก   หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใ่จของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนิน การระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง Department of Business Development 44/100 Nonthaburi Road 1 Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000 แผนที่ : http://www.dbd.go.th Tel : (+66) 02-547-5959 - 61, E-mail : e-commerce@dbd.go.th

EOL Sitemap