EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


Forgot Password?

EOL CORPORATE USER
สำหรับองค์กร มี 2 ส่วน
Master Account
Master Account สร้างชั้นเรียน สร้างชุดข้อสอบ จัดแข่งขัน คัดเลือกคน ดูพัฒนาการ และฝึกฝนคนของเราได้
 1. จัดกลุ่มทำกิจกรรมในระบบ EOL System
 2. จัดกิจกรรมแข่งขันภายใน
 3. สร้างชุดทดสอบเอง หรือจะยืมข้อสอบจากระบบก็ได้
 4. คัดเลือกคนที่ต้องการ
 5. สถิติรายบุคคลที่จะทำให้เห็นพัฒนาการได้
 6. ฝึกฝนคนของเราให้มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดึขึ้น
SUB Account
Sub Account ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ จะมีผู้ดูแล ผู้ให้คำแนะนำใน การฝึกฝน และมีเนื้อหาที่คนทั่วไปจะไม่ได้สัมผัส
 1. ทดสอบเพื่อรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของตนเองว่าอยู่ในระดับไหน
 2. เมื่อรู้จุดอ่อนของตัวเองแล้ว ไปเรียนรู้เพิ่มเติมในหัวข้อนั้น
 3. ย้อนกลับไปดูข้อผิดพลาดของตัวเองได้ เพื่อกลับไปแก้ไขข้อที่ผิดอีกครั้ง
 4. ดูข้อมูล พัฒนาการของตัวเองได้เสมอ ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน
 5. เรียนรู้กับบทเรียนต่างๆ ที่ต้องการ และมีบททดสอบที่ท้าทายรออยู่
 6. เนื้อหาที่คนทั่วไปไม่สามารถสัมผัสได้ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ VDO, Game flash และการแข่งขัน