EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


Forgot Password?

EOL SYSTEM
What is EOL System / EOL Engtest.net
EOL SYSTEM คือ ระบบการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของคนไทยโดยเฉพาะ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบ โจทย์การแก้ปัญหาความอ่อนด้อยด้านภาษาอังกฤษในหมู่คนไทย และช่วยยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ให้ทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

  EOL System ประกอบด้วยเครื่องมือซึ่งคนไทยทุกระดับที่สามารถอ่าน, เขียนภาษาไทยได้ และสามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็น หากได้เรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในระบบ EOL System แล้วมั่นใจได้เลยว่าจะสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง


องค์ประกอบสำคัญของ EOL System
เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้อย่างง่ายดายเป็นตัวช่วยสำคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ
    1.Database คลังข้อมูลสำหรับพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย 4 คลังใหญ่ ได้แก่
คลังข้อสอบ
  คลังข้อสอบ จำนวนมากกว่า 50,000 ข้อ ประกอบด้วยข้อสอบ และแบบฝึกหัดครอบคลุมทุกเนื้อหา ทั้ง O-NET, V-NET, N-NET, I-NET และ Admission และทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง, พูด, อ่าน, เขียน รวมไปถึงทักษะด้านไวยากรณ์ และ คำศัพท์


คลังบทเรียน
  คลังบทเรียน จากข้อสอบในคลังข้อสอบจะเชื่อมโยงอยู่กับบทเรียน ที่เกี่ยวข้องทุกข้อ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทบทวน และเพิ่มเติม ความรู้ให้เกิดความกระจ่างชัดเจนในเรื่องที่ไม่เข้าใจ หรือปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการทำข้อสอบ


คลังข้อสอบมาตรฐาน EOL Standard Test (EST)
  ข้อสอบชุดพิเศษที่ถูกสร้างมาเพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ขั้นต้นของผู้ใช้ งานระบบ EOL System และยังใช้เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษของผู้ใช้งานระบบ EOL System ว่ามีความรู้ ความสามารถอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับมาตรฐานของการทดสอบ ทางด้านภาษาอังกฤษอื่นๆเช่น CU-TEP, TOEIC, TOEFL เป็นต้น


แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
  แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ ในทุกรูปแบบทั้งการฝึกฝนทักษะการฟังจากการฟังเพลง, ภาพยนตร์, บทสนทนาในชีวิตประจำวัน, สุภาษิต-สแลง, ภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร, ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและ ภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจ จำนวนมากมาย

ทุกๆ คลังข้อมูลของระบบ EOL System / EOL EngTest.net มีการอัพเดทเพิ่มเติมข้อมูลเข้าสู่คลังอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันนับได้ว่าเราเป็นคลังข้อสอบภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

    2. Programming โปรแกรมอัจฉริยะที่สามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนคนไทยที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อนให้เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง และเกิดความมุ่งมั่นมีกำลังใจในการพัฒนาตนเอง โปรแกรมอัจฉริยะของ EOL System มี 3 โปรแกรมหลักได้แก่


โปรแกรมพัฒนาผู้เรียน
(Test and Evaluation)
  จะพัฒนาผู้ใช้งานอย่างเป็นขั้นตอนจาก ระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง โดยจะพัฒนา ผู้เรียนครบทุกทักษะทั้งในด้านการฟัง, พูด, อ่าน, เขียน รวมไปถึงทักษะในเรื่องของ ไวยากรณ์ และคำศัพท์ โดยผู้ใช้งานจะรู้ถึง ความสามารถของตนและผลสัมฤทธิ์ของตน เองผ่านทางระบบจัดอัดดับ Ranking และ รายงานสรุปผลงาน Report Room ซึ่งจะ เป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนพัฒนาการ ของผู้ใช้งาน


โปรแกรมวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ของผู้ใช้งาน (English Clinic)
  ช่วยวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งหลัง การทดสอบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปสู่คลังบท เรียนเพื่อทำการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมใน คราวเดียวกันเป็น One Stop Service คือ ทดสอบ > ประเมิน > แก้ไขจุดอ่อนในทันที นอกจากนี้ผูใช้งานยังสามารถปรึกษาหรือสอบถามปัญหาที่สงสัยได้กับนักวิชาการ ผ่านระบบ EOL System ได้ทันที


โปรแกรมการจัดสอบออนไลน์
เพื่อวัดผลตามหลักสูตร
  ผู้ใช้งานระดับ Administrator สามารถ บรรจุข้อสอบของตนเองเข้าสู่ระบบ EOL System ได้ด้วยตนเอง เพื่อใช้ทดสอบ สมาชิก ของตนให้ตรงตามหลักสูตร และ เป้าหมายของผู้ใช้งาน หรือ หน่วยงานของ ตนมากที่สุด

  นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถประยุกต์ระบบ EOL System ไปใช้กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความน่าสนใจและกระตุ้นผู้เรียนให้ตื่นตัวตื่นเต้นกับการทำกิจกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น การทำกิจกรรมการแข่ง ขันภาษาอังกฤษออนไลน์ (English Online Contest) ทำให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข และผู้สอนก็จะสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ ต้องเตรียมหาโจทย์แบบฝึกหัดและไม่ต้องเสียเวลาในการจัดสร้างและตรวจประเมินผลการสอบใดๆ ทั้งสิ้น

    3. Management Tools เครื่องมือสำหรับผู้ใช้งานระดับ Administrator ที่ช่วยในการจัดการงานต่างๆในระบบ EOL System ให้สมาชิกของผู้ใช้งานสามารถบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านเครื่องมือสำคัญของระบบ EOL System ทั้ง 4 ตัวได้แก่


เครื่องมือในการจัดแบ่งกลุ่ม
ผู้ใช้งานสามารถแบ่งกลุ่มสมาชิกตามความเหมาะสม เพื่อจัดสร้าง กลุ่มสมาชิกของตนให้สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของผู้ใช้ งาน หรือ สมาชิกแต่ละคน/กลุ่ม การแบ่งกลุ่มอาจจะแบ่งตามชั้น เรียน, ตามผลการเรียนของสมาชิกก็ได้


เครื่องมือช่วยดูแลพฤติกรรม
การใช้งานของสมาชิก เพื่อใช้วัดและประเมินความสนใจในการใช้ งานระบบ EOL System ของสมาชิก เพื่อนำไปใช้ให้รางวัล หรือลง โทษสมาชิกตามความเหมาะสม หรือนำไปใช้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ สมาชิกใช้งานระบบ EOL System อย่างตั้งใจมากยิ่งขึ้น โดยการ ให้เป็นคะแนนเก็บก็ได้


เครื่องมือช่วยจัดลำดับวัดผลการเรียน
สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดเกรด หรือคัดเลือกตัวแทนของหน่วย งาน ช่วยให้ผู้ใช้งาน หรือหน่วยงานสามารถทำการประเมิน และ ประกาศผลได้ทันทีหลังการทดสอบเสร็จสิ้นและอาจจะนำไปประยุกต์ ใช้ในการคัดเลือกบุคลากร (Recruitment) เข้าทำงานก็ได้


เครื่องมือสำหรับนำเข้าข้อสอบ
สามารถนำเข้าข้อสอบจากภายนอกเข้าสู่ระบบ EOL System หรือ จัดสร้างชุดข้อสอบจากคลังข้อสอบของระบบ EOL System เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน หรือหน่วยงานให้ได้มากที่สุด