EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


Forgot Password?
    English from news - อ่านข่าวฝึกภาษา
Home  » English from news  »  English from news - อ่านข่าวฝึกภาษา
Headline : REPORT: Diesel combustion drives this PM2.5 mess, said PCD latest study - รายงาน: การเผาไหม้ดีเซลก่อให้เกิดอนุภาคฝุ่น 2.5, การศึกษาล่าสุดของกรมควบคุมมลพิษกล่าว
Date : 29   มกราคม   2562
View : 3416
By Zomonatto
  

 

 

ปัญหาฝุ่นมลพิษในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปแล้ว!!!

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ซึ่งปกคลุมไปทั่วในหลายพื้นที่ (โดยเฉพาะยามเช้า) ไม่ใช่หมอกที่เราเจอที่เขาค้อแต่อย่างใด แต่มันคือฝุ่นพิษ!! ฉะนั้น ก่อนออกจากบ้าน เราควรใส่หน้ากากกันฝุ่นกันด้วยนะคะ 

ว่าแต่... PM2.5 เกิดจากอะไร เราไปหาคำตอบได้จากข่าวด้านล่างเลยค่าาา 

 

(คลิกคลุมแถบสีเทาเพื่อดูคำแปล)

 

REPORT: Diesel combustion drives this PM2.5 mess, said PCD latest study

รายงาน: การเผาไหม้ดีเซลก่อให้เกิดอนุภาคฝุ่น 2.5, การศึกษาล่าสุดของกรมควบคุมมลพิษกล่าว

 

 

THAI AND MUNICIPAL authorities mounted a successful campaign years ago to control air pollution involving PM10 – particulate matter 10 microns in diameter or more. The problem since then – one that’s steadily worsening and more difficult to curb – is PM2.5.

เมื่อหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานของไทยและเทศบาลได้ประสบความสำเร็จในการรณรงค์ เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ไมครอนขึ้นไป ปัญหาตั้งแต่นั้นมา ซึ่งเป็นปัญหาที่เลวร้ายลงเรื่อยๆ และยากต่อการควบคุมคือ อนุภาคฝุ่น 2.5

It was PM2.5 dust that was choking Bangkok throughout the past week, threatening people’s health and keeping many residents indoors.

มันคืออนุภาคฝุ่น (PM2.5) ที่แน่นสำลักกรุงเทพฯตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งได้คุกคามสุขภาพผู้คน และทำให้ผู้อยู่อาศัยจำนวนมากต้องอยู่ในบ้าน

Making the problem trickier to tackle, according to a Pollution Control Department (PCD) study last year, is the fact that sources of the pollutants are varied and complex.

จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ (PCD) เมื่อปีที่แล้วพบว่า ปัญหานี้ยิ่งยากต่อการจัดการ เนื่องจากแหล่งที่มาของสารมลพิษนั้นมีความหลากหลายและซับซ้อน

Recommendations were made for easing the seasonal onslaught on Bangkok and its periphery, which included a more effective management system, an idea being pursued this year.

ข้อเสนอแนะต่างๆถูกนำมาชี้แจง เพื่อลดการจู่โจมตามฤดูกาลในกรุงเทพฯและปริมณฑล ข้อเสนอแนะนี้รวมถึงระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นความคิดที่จะทำให้ลุล่วงในปีนี้

Three prime sources of PM2.5 were identified – inefficient combustion in diesel engines, the widespread burning of biomass and chemical processes churning out inorganic secondary particular matter. The last involves mainly diesel fumes and ammonia released by farm fertilisers.

แหล่งที่มาหลักของอนุภาคฝุ่น 2.5 สามแหล่งนั้นได้แก่ การเผาไหม้ที่ไม่มีประสิทธิภาพในเครื่องยนต์ดีเซล  การเผาไหม้ของสารชีวมวลที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และกระบวนการทางเคมี ซึ่งทำให้เกิดสารอนินทรีย์รองโดยเฉพาะ กระบวนการทางเคมีนั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับควันดีเซล และแอมโมเนียที่ปล่อยออกมาจากปุ๋ยฟาร์ม

The PCD began monitoring PM2.5 in 2011 and watched the particles’ 24-hour “rolling average” exceed the safe level of 50 micrograms per square metre of air for eight straight years. Bangkok’s air was bad for 40 to 50 days every December and every January to March.

กรมควบคุมมลพิษเริ่มตรวจสอบอนุภาคฝุ่น 2.5 ในปีพ.ศ.2554 และเฝ้าดู ค่าเฉลี่ยการหมุนของอนุภาคตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเกินระดับที่ปลอดภัย (50 ไมโครกรัมต่อตารางเมตรของอากาศ) เป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน อากาศในกรุงเทพฯนั้นย่ำแย่เป็นเวลา 40 ถึง 50 วัน ทุกเดือนธันวาคม และทุกเดือนมกราคมถึงมีนาคม

Department officials settled in to watch again last year from January 1 to March 27, only to witness the 24-hour rolling average of PM2.5 exceed the safety standard by the middle of January.

 

In a 2007 study that focused on the Din Daeng area close to the Victory Monument, a hub for bus traffic, PCD researcher Kim Oanh determined that incomplete combustion in diesel engines was causing 52 per cent of the PM2.5. Biomass burning accounted for 35 per cent and inorganic secondary PM and other sources the remaining 13 per cent. 

ในการศึกษาของปีพ.ศ.2550 ที่มุ่งเน้นไปที่เขตดินแดง ซึ่งใกล้กับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อันเป็นศูนย์กลางการจราจรของรถโดยสารประจำทาง นายคิม โออันห์ นักวิจัยกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่าการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ในเครื่องยนต์ดีเซลก่อให้เกิดอนุภาคฝุ่น 2.5 ร้อยละ 52 การเผาไหม้ของชีวมวลคิดเป็นร้อยละ 35 และ ฝุ่นละอองอนินทรีย์รองและแหล่งอื่นๆที่เหลือคิดเป็นร้อยละ 13

In 2017 during the dry season Kim looked at the PCD compound in the Aree area, chosen to represent inner Bangkok, and the Asian Institute of Technology, representing outer Bangkok. Again, problems with diesel-engine combustion contributed most of the PM2.5 – 20.8 to 29.2 per cent.

ในปีพ.ศ. 2560 ในช่วงฤดูแล้ง นายคิมพิจารณาสารประกอบของฝุ่น อ้างจากกรมควบคุมมลพิษ ในพื้นที่อารีย์ ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนกรุงเทพฯเขตชั้นใน และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นตัวแทนของกรุงเทพฯเขตชั้นนอก และอีกครั้ง ปัญหาเกี่ยวกับการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลก่อให้เกิดอนุภาคฝุ่น 2.5 โดยส่วนใหญ่ ซึ่งมีค่าร้อยละ 20.8 ถึง 29.2

 

News Source: The Nation

(http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30362542)

Photo Credit: The Nation, Culture Trip

 

Interesting Vocabulary

 

1.  municipal (adjective): เกี่ยวกับเทศบาล

The municipal council failed to deal with the problem of severe pollution in Bangkok.

สภาเทศบาลไม่สามารถจัดการกับปัญหามลพิษอันร้ายแรงในกรุงเทพ

 

2.  pollution (noun): ภาวะมลพิษ, การทำให้เป็นมลพิษ

Thai capital fires water cannon into the air to fight pollution.

เมืองหลวงของไทยยิงปืนใหญ่ฉีดน้ำไปบนอากาศเพื่อต่อสู้กับมลพิษ

 

3.  particulate (adjective): เป็นอนุภาค, เป็นอณู

N95 masks are capable of blocking at least 95 per cent of particulate matter 2.5 (PM 2.5).

หน้ากาก N95 มีความสามารถในการบล็อกอย่างน้อยร้อยละ 95 ของอนุภาคฝุ่น 2.5 (PM 2.5)

 

4.  resident(s) (noun): ผู้พักอาศัย

The residents made complaints about the construction noise.

ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องเสียงก่อสร้าง

 

5.  tackle (verb): จัดการแก้ปัญหา, ควบคุม

(คำแปลนี้ใช้เฉพาะกับบริบทในข่าวเท่านั้น)

Everyone should tackle the problem of climate change together.

ทุกคนควรแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยกัน

 

6.  pollutant(s) (noun): สารมลพิษ, สิ่งที่ทำให้สกปรก

Samutprakarn province has been blanketed by much of industrial pollutants

จังหวัดสมุทรปราการได้ถูกปกคลุมไปด้วยสารมลพิษทางอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก

 

7.  complex (adjective): ซับซ้อน

(คำแปลนี้ใช้เฉพาะกับบริบทในข่าวเท่านั้น)

Sarah got a remarkable grade for the complex group project.

ซาร่าห์ได้เกรดที่โดดเด่นสำหรับโครงการกลุ่มที่ซับซ้อน

 

8.  recommendation(s)(noun): การแนะนำ, การชี้แนะ

Thanks to her recommendation, I was able to get an executive job position at this company.

ขอบคุณคำแนะนำจากเธอที่ทำให้ฉันสามารถได้รับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทแห่งนี้

 

9.  onslaught (noun): การโจมตี, การจู่โจม, การบุกรุก

We should not ignore an onslaught of PM 2.5 in Bangkok.

เราไม่ควรเพิกเฉยต่อการโจมตีของอนุภาคฝุ่น 2.5 ในกรุงเทพ

 

10. periphery (noun): ปริมณฑล, ส่วนขอบ, ส่วนรอบนอก, ขอบเขต, เส้นรอบวง

This school is on the periphery of the housing estate.

โรงเรียนนี้ตั้งอยู่รอบนอกของหมู่บ้านจัดสรร

 

11.   effective (adjective): มีประสิทธิผล, มีประสิทธิภาพ, ได้ผลดี, เกิดผล

These new teaching methods are very effective for younger pupils.

วิธีการสอนแบบใหม่เหล่านี้มีประสิทธิภาพมากสำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า

 

12.   inefficient (adjective): ไม่มีประสิทธิภาพ,ไร้สมรรถภาพ

The industry is full of inefficient workmen.

อุตสาหกรรมเต็มไปด้วยคนงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

 

13.   combustion (noun): กระบวนการเผาไหม้

(คำแปลนี้ใช้เฉพาะกับบริบทในข่าวเท่านั้น)

These pollutants derive mainly from the combustion of fuel in car engines.

มลพิษเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ของรถยนต์

 

14.   biomass (noun): มวลชีวภาพ, ชีวมวล, จำนวนสิ่งมีชีวิตต่อหน่วยพื้นที่

The use of biomass, such as wood chips, is also beneficial because the trees are sourced from sustainable woods.

การใช้ชีวมวลอย่างเศษไม้ก็มีประโยชน์เช่นกัน เพราะต้นไม้มาจากป่าที่ยั่งยืน

 

15.   inorganic (adjective): อนินทรีย์, มาจากภายนอก

Stones and metals are inorganic.

หินและโลหะเป็นอนินทรีย์

 

16.   diesel fume(s) (noun): ควันดีเซล

As he works in a petrol station, he smells diesel fumes every day.

เนื่องจากเขาทำงานในสถานีบริการน้ำมัน เขาได้กลิ่นควันดีเซลทุกวัน

 

17.   fertilizer(s) (noun): ปุ๋ย, ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยธรรมชาติ

Nina bought three watermelons grown up from a good quality of fertilizer.

นีน่าซื้อแตงโมสามลูกซึ่งเติบโตจากปุ๋ยคุณภาพดี

 

18.   witness (verb): ร่วมเป็นพยาน (ในเหตุการณ์สำคัญ), รู้เห็น

Mike witnessed the violent bullying in the hall way.

ไมค์รู้เห็นการข่มเหงรังแกอย่างรุนแรงในห้องโถง

 

Grammar

 

Reduced Clauses and Phrases

 

Reduced Clauses and Phrases คือ ประโยคลดรูป ซึ่งลดรูป หรือละข้อความไว้ในฐานที่เข้าใจในประโยคย่อย เพื่อให้ประโยคกระชับและสั้น ซึ่งในภาษาอังกฤษมักจะนิยมทำอยู่เป็นประจำเวลาเราใช้ relative clauses ไม่ว่าจะเป็นประโยคแบบ Active Voice หรือประโยคแบบ Passive Voice ก็ตาม

สำหรับคอลัมน์นี้ขอเน้นประโยคลดรูปแบบ Active Voice อย่างเดียวก่อนนะคะ เนื่องจากเราพบประโยคชนิดนี้ในข่าวด้วย

 

Active Voice

การลดรูปของ Active Voice สามารถทำได้โดยการตัด relative pronouns (which, who, what, where, whom, etc.) ออก และเปลี่ยนกริยาในประโยคให้อยู่ในรูปของ gerund หรือ verb ช่อง 1 + ing

 

ตัวอย่างจากข่าว

ประโยคลดรูป

THAI AND MUNICIPAL authorities mounted a successful campaign years ago to control air pollution involving PM10 – particulate matter 10 microns in diameter or more.

ประโยคเต็ม

THAI AND MUNICIPAL authorities mounted a successful campaign years ago to control air pollution which involves PM10 – particulate matter 10 microns in diameter or more.

ประโยคเต็มใช้ which + verb ช่อง 1 (Present Simple Tense) เนื่องจากเป็นประโยคที่บ่งบอกความจริง

 

ประโยคลดรูป

It was PM2.5 dust that was choking Bangkok throughout the past week, threatening people’s health and keeping many residents indoors.

ประโยคเต็ม

It was PM2.5 dust that was choking Bangkok throughout the past week, which threatened people’s health and kept many residents indoors.

ประโยคเต็มใช้ which + verb ช่อง 2 (Past Simple Tense) เนื่องจากเป็นประโยคที่บ่งบอกอดีตกาล สังเกตได้จากคำว่า past week”

 

ประโยคลดรูป

Three prime sources of PM2.5 were identified – inefficient combustion in diesel engines, the widespread burning of biomass and chemical processes churning out inorganic secondary particular matter.

ประโยคเต็ม

Three prime sources of PM2.5 were identified – inefficient combustion in diesel engines, the widespread burning of biomass and chemical processes which churns out inorganic secondary particular matter.

ประโยคเต็มใช้ which + verb ช่อง 1 (Present Simple Tense) เนื่องจากเป็นประโยคที่บ่งบอกความจริง